Privacy

Privacyverklaring
Ergotherapie Tilburg is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapie Tilburg beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Ergotherapie Tilburg is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Ergotherapie Tilburg verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die

informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ergotherapie

Tilburg gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Welke gegevens verzamelen wij van u in het behandeldossier?

Gegevens die belangrijk zijn t.b.v. het ergotherapeutische behandelproces: het gaat hierom NAW gegevens, BSN nummer en nummer van uw identiteitskaart, verzekeringsgegevens, telefoonnummer, mailadres. Het behandeldossier, waarin de behandelgegevens door de therapeut worden beschreven bestaande uit informatie over de klacht, waarvoor u wordt behandeld, eventuele verwijzersgegevens, eventuele opgevraagde medisch informatie van andere betrokken disciplines (zoals artsen/ specialisten).

In het kader van de kwaliteitsdoeleinden maakt de praktijk gebruik van uw e-mailadres om u een tevredenheidsenquête te kunnen sturen (PREM).

In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para) medische disciplines en andersoortigen (zoals rechtsbijstand; schadeletsel) of bijvoorbeeld de aanvraag van hulpmiddelen bij de zorgverzekeraar of WMO, vragen wij altijd vooraf uw schriftelijk toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Ergotherapie Tilburg moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij zijn verplicht om uw behandeldossier 15 jaar te bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergotherapie Tilburg om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Uw gegevens verzamelen wij met behulp van de volgende systemen en methoden:

Prosoftware, ons elektronisch patiëntendossier: Er wordt een check gedaan in de persoonsgegevens en verzekeringscheck). Na afloop van uw behandeltraject verzamelen wij m.b.v. PREM gegevens over de tevredenheid, het retourneren kan indien gewenst anoniem. Rapportages naar verwijzers worden via zorgmail (een beveiligde mailomgeving) verstuurd. Indien u gebruik maakt van onze website voor aanmelding of het stellen van vragen, wordt gebruik gemaakt van de door u zelf opgegeven persoonlijke informatie.

De plaats waar wij uw gegevens bewaren is digitaal in Prosofware en voldoet aan beveiligde verbinding

en beveiliging tegen oneigenlijk gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw ergotherapeut bekend is. Tevens zijn gerichte verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de organisatie horend bij reeds genoemde systemen.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Ergotherapie Tilburg. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Ergotherapie Tilburg= van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Ergotherapie Tilburg= behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Ergotherapie Tilburg=
Prinsenhoeven 36
5017 GC Tilburg

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.