Algemene voorwaarden

U heeft zich aangemeld voor ergotherapie of u bent verwezen naar een ergotherapeut. Het eerste contact heeft als doel kennis te maken met elkaar en een inschatting te maken van uw hulpvraag.

Bescherming persoonsgegevens/ wet AVG
De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan geheimhoudingsplicht. In de volgende gevallen kunnen gegevens naar derden worden overgebracht:

– In de gezondheidszorg wordt uw huisarts beschouwd als de centrale post, waarbij alle informatie betreffende uw persoon samenkomt. Om die reden zenden wij bij afsluiting van de behandeling een kort bericht aan uw huisarts.

– Indien in het belang van uw behandeling overleg gewenst is met derden (bijv. huisarts,specialist, bedrijfsarts, medebehandelaars, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeente).

Ergotherapie Tilburg-Waalwijk e.o. is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapie Tilburg – Waalwijk e.o. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Op de site www.ergotherapietilburg.nl vindt u onze privacyverklaring.

Vergoeding
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar. In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar.

De overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Of u nog (een deel van) uw eigen risico verschuldigd bent op het moment dat u ergotherapie ontvangt, is voor ons niet inzichtelijk. Wilt u meer weten over uw eigen risico, informeer hier dan naar bij uw ziektekostenverzekeraar.

Behandelafspraken
Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Afzegging voor de maandag afspraken moet op vrijdag plaatsvinden. Bij niet of te laat afgemelde afspraken wordt €45 bij uzelf in rekening gebracht. Dit geldt ook in overmachtsituaties (ziekte, file, autopech etc.). Bezoekt de ergotherapeut u aan huis en u bent niet aanwezig ten tijde van de afspraak? Dan wordt tevens een toeslag in rekening gebracht van €25. Deze is bedoeld om de door de ergotherapeut gemaakte reiskosten te dekken.

Aanwezigheid stagiair
De praktijk werkt graag mee aan het opleiden van aankomende ergotherapeuten. We verzorgen daarom regelmatig stagebegeleiding. Mocht u bezwaar hebben tegen aanwezigheid van een stagiair, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw ergotherapeut.

Bereikbaarheid van de praktijk
U kunt de praktijk tijdens werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.00 uur. Wanneer uw ergotherapeut niet bereikbaar is, kunt u een boodschap op de voicemail achterlaten met een terugbel verzoek.U kunt ook een email sturen naar info@ergotherapietilburg.nl of info@ergotherapiewaalwijk.nl

 1. Klachtenregeling
  De praktijk vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht over uw ergotherapeut? Bespreek uw probleem eerst met uw ergotherapeut. Dan kunt u samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar www.klachtenloketparamedici.nl voor de klachtenprocedure.

Ergotherapie Tilburg-Waalwijk e.o
Ondergetekende verklaart bezwaar te hebben tegen uitwisseling van gegevens, via zorgmail, telefonisch of schriftelijk, met:

 • huisarts
 • specialist
 • bedrijfsarts
 • fysiotherapeut
 • logopedist
 • psycholoog
 • CIZ
 • gemeente
 • leverancier of verzekeraar rondom aanvraag hulpmiddelen
 • andere betrokken zorgverleners zoals thuiszorg/ MEE/ Contour De Twern
 • anders, nl.

Ondergetekende verklaart bezwaar te hebben tegen het versturen van een eindverslag met de resultaten van de behandeling naar:

 • verwijzer/ huisarts
 • specialist
 • bedrijfsarts
 • anders, nl.